अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे ।
अनंता तुला ते कसे रे नमावे ॥
अनंत मुखांचा शिणे शेष गाथा ।
नमस्कार साष्टांग श्रीसाईनाथा ॥१॥

स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्य भावे ।
उरावे तरी भक्तिसाठी स्वभावे ॥
तरावे जगा तारुनी मायताता ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥२॥

वसे जो सदा दावया संत लीला ।
दिसे अज्ञ लोकापरी जो जनाला ॥
परी अंतरि ज्ञान कैवल्यदाता ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥३॥

बरा लाधला जन्म हां मानवाचा ।
नरा सार्थका साधनीभुत साचा ॥
धरु साईप्रेमा गळाया अहंता ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥४॥

धरावे करी सान अल्पज्ञ बाला ।
करावे आम्हा धन्य चुंबोनि घाला ॥
मुखी घाल प्रेमे खरा ग्रास आता ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥५॥

सुरादिक ज्यांच्या पदा वंदिताति ।
सुरादिक ज्यांचे समानत्व देती ॥
प्रयगादि तीर्थेपदि नम्र होता ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥६॥

तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली ।
सदा रंगली चित्स्वरुपि मिळाली ॥
करी रासक्रीड़ा सवे कृष्णनाथा ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥७॥

तुला मागतो मागणे एक द्यावे ।
करा जोडितो दिन अत्यंत भावे ॥
भवि मोहनीराज हा तारी आता ।
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ॥८॥


Ananta Tula Te Kase Re Stavave
Ananta Tula Te Kase Re Namave
Ananta Mukhancha Shine Shesh Gatha
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Smarave Mani Twatpada Nitya Bhave
Urave Tari Bhaktisathi Swabhave
Tarave Jagaa Taaruni Mayatata
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Vase Jo Sada Daavaya Sant Leela
Dise Aghya Lokaapari Jo Janaala
Pari Antari Dnyana Kaiwalyadata
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Bara Laghala Janma Ha Manvacha
Nara Saarthaka Sadhanibhut Sacha
Dharoo Sai Prema Galaya Ahanta
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Dharaave Kari Saan Alpagnya Baala
Karaave Amha Dhanya Chumboni Ghala
Mukhi Ghal Preme Khara Gras Ata
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Suradik Jyanchya Padaa Vanditati
Suradik Jyanche Samaanatva Deti
Prayagadi Tirthe Padi Namra Hota
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Tujya Jya Pada Pahata Gopabaali
Sada Rangli Chitswarupi Milali
Kari Raaskrida Sarve Krishnanatha
Namaskar Sashtang Shri Sainatha

Tula Magato Magane Ek Dyave
Kara Jodito Deen Atyant Bhave
Bhavi Mohaniraj Ha Taari Ata
Namaskar Sashtang Shri Sainatha