जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी।
वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥

करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता।
पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकान्ता।
कमलाकारें जठरी जन्मविला धाता।
सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गातां॥

जय देवी जय देवी…॥

मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणीं।
झळके हाटकवाटी पीयुषरसपाणी।
माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयनी।
शशिकरवदना राजस मदनाची जननी॥

जय देवी जय देवी…॥

तारा शक्ति अगम्या शिवभजकां गौरी।
सांख्य म्हणती प्रकृती निर्गुण निर्धारी।
गायत्री निजबीजा निगमागम सारी।
प्रगटे पद्मावती निजधर्माचारी॥

जय देवी जय देवी…॥

अमृतभरिते सरिते अघदुरितें वारीं।
मारी दुर्घट असुरां भवदुस्तर तारीं।
वारी मायापटल प्रणमत परिवारी।
हें रुप चिद्रूप दावी निर्धारी॥

जय देवी जय देवी…॥

चतुराननें कुश्चित कर्मांच्या ओळी।
लिहिल्या असतिल माते माझे निजभाळी।
पुसोनि चरणातळी पदसुमने क्षाळी।
मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागरबाळी॥

जय देवी जय देवी…॥


Jai Devi Jai Devi Jai Mahalakshmi
Vasasi Vyapakarupe Tu Sthulasukshmi

Karvirpurvasini Survarmunimata
Puraharavaradayini Muraharapriyakanta
Kamalakare Jathari Janmavila Dhata
Sahastravadani Bhudhara Na Pure Guna Gata

Jai Devi Jai Devi…

Matulinga Gada Khetaka Ravikirani
Jhalake Hatakavati Piyusharasapani
Manikarasana Surangavasana Mriganayani
Shashikaravadana Rajasa Madanachi Janani

Jai Devi Jai Devi…

Tara Shakti Agamya Shivabhajaka Gauri
Sankhya Mhanati Prakriti Nirguna Nirdhari
Gayatri Nijabija Nigamagama Sari
Pragate Padmavati Nijadharmachari

Jai Devi Jai Devi…

Amritabharite Sarite Aghadurite Vari
Mari Durghata Asura Bhavadustara Tari
Vari Mayapatala Pranamata Parivari
He Rupa Chidrupa Davi Nirdhari

Jai Devi Jai Devi…

Chaturanane Kushchita Karmanchya Oli
Lihilya Asatila Mate Majhe Nijabhali
Pusoni Charanatali Padasumane Kshali
Mukteshwara Nagara Kshirasagarabali

Jai Devi Jai Devi…